แบบสำรวจความพึงพอใจการเข้าใช้เว็บไซต์ SMEONE1.       การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน

       5 พอใจมากที่สุด

       4 พอใจมาก

       3 ปานกลาง

       2 ไม่พอใจ

       1 ไม่พอใจมาก


2.       เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

       5 พอใจมากที่สุด

       4 พอใจมาก

       3 ปานกลาง

       2 ไม่พอใจ

       1 ไม่พอใจมาก


3.       เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน

       5 พอใจมากที่สุด

       4 พอใจมาก

       3 ปานกลาง

       2 ไม่พอใจ

       1 ไม่พอใจมาก


4.       สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม

       5 พอใจมากที่สุด

       4 พอใจมาก

       3 ปานกลาง

       2 ไม่พอใจ

       1 ไม่พอใจมาก


5.       ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
6.       โปรดระบุเพศของท่าน

       เพศชาย

       เพศหญิง

       เพศทางเลือก


7.       โปรดระบุการศึกษาของท่าน

       ต่ำกว่าปริญญาตรี

       ปวช./ปวส.

       ปริญญาตรี

       ปริญญาโท

       ปริญญาเอก


8.       โปรดระบุจังหวัดที่อยู่ของท่าน


9.       โปรดระบุประเภทธุรกิจของท่าน

       ผู้ที่สนใจทำธุรกิจ

       ภาคการเกษตร

       ภาคผลิต

       ภาคการค้า

       ภาคบริการ